ارزش آفرینی فرهنگی

ارزش آفرینی اجتماعی

ارزش آفرینی اقتصادی

پیشینه

بازرنام (برند) زمرّدی


پیشینه‌ی تجارتخانه‌ی (هلدینگ) زمرّدی بازمی‌گردد به سال ۱۳۱۲ که گوهرشناسی از دیار باستانیِ هگمتانه، به نام حاج محمدباقر زمرّدی، گوهرخانه‌ای در همدان بنا نهاد بهر آمودن و سفتن زمرّد؛ این گوهر خرّمی‌فزون که نامش بر شهرت خاندان‌اش و کاروکسب‌های پنجگانه‌ی ایشان می‌درخشد.

شالوده

بازرنام زمرّدی

خویشکاری: پیمان‌ باوری

پایبندی به پیمان و ارزش‌آفرینی بر پایه‌ی فرهنگِ زایش-محور و سازگار با زیست‌بوم

دیدگاه: ارزش آفرینی

ارزش‌آفرینیِ فرهنگی- اجتماعی در سایه‌ی ارزش‌آفرینیِ اقتصادی

ارزشهای گوهری: [ ز.م.رّ.د.ی ]

  • ز : زایندگی‌های زیبا
  • م : مسوولیت‌پذیری‌های هم‌افزا
  • ر : روابط همگرا
  • ر : روش‌مندی‌های پویا
  • د : درستکاریهای بی‌پروا
  • ی : یادگارهای پربها

پی‌نام (شعار برند)

پیمان‌های گوهرین

فرهنگِ جاری در کار و کسب‌های زمرّدی در این سالیان “ پایبندی به پیمان” بوده است که میراث چند هزار ساله‌ی ایرانیان است در نگهداشت پیوند‌های عاطفی و اجتماعی. “ پیمان” واژه‌ای‌ست اوستایی و هم‌معنای “ مهر” است؛ چراکه خورشید در کیشِ مهر، ایزدِ نگهبانِ عهد و پیمان میان مردمان بوده‌است. از این‌رو، وفای به پیمان زاینده‌ی اعتماد و فزاینده‌ی دارایی از ره راستکاری‌ست.

بازرنام زمرّدی

به روایت تصویر

TOP